Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Sunset, Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Dry river bed, Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Oasis, near Assekrem, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Sunrise, Assekrem, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert

Tassili du Hoggar, Sahara Desert